Limited English Proficiency

Spanish
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-828-264-4545

Chinese
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 _1-828-264-4545

Vietnamese
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-828-264-4545

Korean
주의: 한국어를 _사용하시는 _경우, 언어 _지원 _서비스를 _무료로 _이용하실 _수 _있습니다. 1-828-264-4545

French
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-828-264-4545

Arabic
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل بر 54544628281

Hmong
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-828-264-4545

Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-828-264-4545

Tagalog
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-828-264-4545

Gujarati
ચુના: જો તમે જરાતી બોલતા હો, તો િન:લ્કુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ ઉપલબ્ધ છ. ફોન કરો 1-828-264-4545

Cambodian
្របយ័ត៖ េបើសិនអកនិយ ែខរ, េសជំនួយែផក េយមិនគិតឈល គឺចនសំប់បំេរអក។ ចូរ ទូរស័ព 1-828-264-4545

German
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-828-264-4545

Hindi
ध्यान द: यद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-828-264-4545 पर कॉल कर।

Lao
ໂປດ​ຊາບ: ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ ລາວ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາ, ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ, ແມ່ນມີ​ພ້ອມໃຫ້​ທ່ານ. ໂທ​ຣ 1-828-264-4545

Japanese
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-828-264-4545